Успешно класиране в конкурс за УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Начално училище "Св.св. Кирил и Методий"-гр. Долни Дъбник, сред 10-те класирани в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за най-добра инициатива на Ученически съвет "УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ - ШКОЛА ЗА ДОБРИ ДЕЛА"

Критерии за кандидатстване:

1.Ученическият съвет да е регистриран, което да е отразено в НЕИСПУО.

2.Всеки ученически съвет да участва само с един проект.

3.Да съответства на посочена конкурсната област

В срок до 15.04.2023 г. ученическите съвети, реализирали проектните си предложения, да представят в МОН чрез директорите на училищата доклади за осъществените дейности и за постигнатите резултати, придружени със снимков материал и други материали, доказващи изпълнението на дейностите. Журито ще определи победителите – на първо и второ място във всяка конкурсна област, в срок до 30.04.2023 г. Победителите ще бъдат оповестени и наградени до 05.05.2023 г., като за всяка конкурсна област ще се присъди по една първа награда на стойност 1500 лв. и една втора награда на стойност 1000 лв., а на останалите номинирани участници в конкурса ще бъдат връчени грамоти.

Какво ни предстои?

Четири тематични единици - „Аз избирам доброто“

1.Има ли агресия в училище? Причини! - Анкета, дефиниция, рисунки.

2.Как да се предпазим и защитим от агресията? – правила на поведение и правата на детето .

3.Помага ли агресията за решаване на проблемите или не? –дебат

4.Заключителен концерт ,,С усмивка, песен и танц!“