Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.


В зависимост от индивидуалните потребности на учениците ще се извършват дейности за допълване,

развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

През учебната 2021/2022 година в НУ „Св. св. Кирил и Методий“ са сформирани 16 групи за деца с обучителни трудности по български език и литература и по математика, в които учениците получават индивидуални консултации от квалифицирани педагози. Да пожелаем успех на учениците и учителите!