От м. май 2020 г. НУ „Св.св. Кирил и Методий“ работи по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“. Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.продължителността му е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора - 27.11.2020 г.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.