ЗАЕДНО В ИЗКУСТВТА И В СПОРТА

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула – Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт.

Училището ни ще сформира две групи по Модул Изкуства и Модул Спорт.