НВО 4 клас 2023

Резултатите на учениците от ИНУ „Св.св. Кирил и Методий“-град Долни Дъбник от НВО 2023 са добри. Анализът показва, че учениците имат по-добри познания по български език и литература отколкото по математика.

Постигнатият резултат от НВО БЕЛ в края на 4 клас, е по-висок от средния за страната. Резултатът от НВО Математика е съизмерим със средния за страната.

В сравнание с анализа на НВО 2022г., учениците са постиганли по-висок среден резултат по БЕЛ. Преобладават учениците с добър и много добър успех, които показват добро ниво на владеене на езиковите компетентности.

Среден резултат в точки:

БЕЛ – 63,16%

Математика – 60,78%